ഊഊ㰡䑏䍔奐䔠桴浬㸍਼桴浬慮朽≶椢㸍਼桥慤㸍਼浥瑡⁣桡牳整㴢啔䘭㠢㸍਼瑩瑬放䣆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹桡湨⁣棃덮朠쒑욡渠杩ꍮ㰯瑩瑬放ഊ㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢堭啁ⵃ潭灡瑩扬攢⁣潮瑥湴㴢䥅㵥摧攢㸍਼浥瑡慭攽≶楥睰潲琢⁣潮瑥湴㴢睩摴栽摥癩捥⵷楤瑨Ⱐ楮楴楡氭獣慬攽ㄢ㸍਼汩湫⁲敬㴢慬瑥牮慴攢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯∠桲敦污湧㴢癩⵶渢㸍਼ℭⴠ䉯潴獴牡瀠捯牥⁃卓‭ⴾഊ㱬楮欠牥氽≰牥汯慤⁳瑹汥獨敥琢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽥硴敮搯扯潴獴牡瀯捳猯扯潴獴牡瀮浩渮捳猢⁣牯獳潲楧楮㴢慮潮祭潵猢㸍ਊ㰡ⴭ⁓敡牣栠䕮杩湥⁏灴業楺慴楯渠批⁒慮欠䵡瑨⁐剏‭⁨瑴灳㨯⽳⹲慮歭慴栮捯洯桯浥‭ⴾ਼浥瑡慭攽≤敳捲楰瑩潮∠捯湴敮琽≃쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹槡뮅渠灨쎭棆뀠瑨뼠滃ꁯ㼠䋃ꁩ⁶槡몿琠獡甠珡몽⁨우魮朠擡몫渠揃ꅣ⁧慭攠瑨꜠揃ꅣ栠泡몥礠淃ꌠ瑨우齮朠握뮧愠握뮕湧⁧慭攠滃ꁹ⸢⼾਼浥瑡慭攽≲潢潴猢⁣潮瑥湴㴢景汬潷Ⱐ楮摥砬慸⵳湩灰整㨭ㄬ慸⵶楤敯⵰牥癩敷㨭ㄬ慸⵩浡来⵰牥癩敷㩬慲来∯㸊㱬楮欠牥氽≣慮潮楣慬∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥ⵢ㜹⼢ 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩬潣慬攢⁣潮瑥湴㴢癩彖丢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩴祰攢⁣潮瑥湴㴢慲瑩捬攢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩴楴汥∠捯湴敮琽≈우魮朠擡몫渠揃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠湨慮栠捨쎳湧⃄釆ꅮ⁧槡몣渢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩤敳捲楰瑩潮∠捯湴敮琽≃쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹槡뮅渠灨쎭棆뀠瑨뼠滃ꁯ㼠䋃ꁩ⁶槡몿琠獡甠珡몽⁨우魮朠擡몫渠揃ꅣ⁧慭攠瑨꜠揃ꅣ栠泡몥礠淃ꌠ瑨우齮朠握뮧愠握뮕湧⁧慭攠滃ꁹ⸢ 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩵牬∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机獩瑥彮慭攢⁣潮瑥湴㴢呯瀠满뮕⁨얩∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≡牴楣汥㩰畢汩獨敲∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯呯瀭䝡浥ⵎ╅ㄥ䉂┹㔭䠥䌵╁㤭㄰㜵㐸㐹ㄸ㈴㈲㈢ 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢慲瑩捬攺獥捴楯渢⁣潮瑥湴㴢䝉䙔䍏䑅∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机異摡瑥摟瑩浥∠捯湴敮琽∲〲㌭〱ⴰ㍔ㄹ㨵㈺㌶⬰㜺〰∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机業慧攢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄮ橰朢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来㩳散畲敟畲氢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄮ橰朢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来㩷楤瑨∠捯湴敮琽∸〰∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机業慧攺桥楧桴∠捯湴敮琽∵〰∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机業慧攺慬琢⁣潮瑥湴㴢䝩魩⁴桩蝵⁴镮朠煵慮⁶脠握뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⃄釡뮕椠瑨우齮朠䈷㧂ꀢ 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来㩴祰攢⁣潮瑥湴㴢業慧支橰敧∠⼾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≡牴楣汥㩰畢汩獨敤彴業攢⁣潮瑥湴㴢㈰㈲ⴱ㈭ㄴ吱〺㐷㨴ㄫ〷㨰〢 㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢慲瑩捬攺浯摩晩敤彴業攢⁣潮瑥湴㴢㈰㈳ⴰㄭ〳吱㤺㔲㨳㘫〷㨰〢 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺捡牤∠捯湴敮琽≳畭浡特彬慲来彩浡来∠⼾਼浥瑡慭攽≴睩瑴敲㩴楴汥∠捯湴敮琽≈우魮朠擡몫渠揃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠湨慮栠捨쎳湧⃄釆ꅮ⁧槡몣渢 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺摥獣物灴楯渢⁣潮瑥湴㴢䏃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠浩蕮⁰棃괠湨우⁴棡몿쎠漿⁂쎠椠癩뽴⁳慵⁳봠棆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡挠条浥⁴棡뮧⁣쎡捨ꕹ쎣⁴棆냡뮟湧⁣ꝡ⁣镮朠条浥쎠礮∠⼾਼浥瑡慭攽≴睩瑴敲㩳楴攢⁣潮瑥湴㴢䁴睩瑴敲㩔潰条浥么ㄢ 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺捲敡瑯爢⁣潮瑥湴㴢䁴睩瑴敲㩔潰条浥么ㄢ 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺業慧攢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄮ橰朢 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺污扥氱∠捯湴敮琽≗物瑴敮⁢礢 㸊㱭整愠湡浥㴢瑷楴瑥爺摡瑡ㄢ⁣潮瑥湴㴢瑩敵灨慭∠⼾਼浥瑡慭攽≴睩瑴敲㩬慢敬㈢⁣潮瑥湴㴢呩浥⁴漠牥慤∠⼾਼浥瑡慭攽≴睩瑴敲㩤慴愲∠捯湴敮琽∴楮畴敳∠⼾਼獣物灴⁴祰攽≡灰汩捡瑩潮⽬搫橳潮∠捬慳猽≲慮欭浡瑨⵳捨敭愭灲漢㹻≀捯湴數琢㨢桴瑰猺⼯獣桥浡⹯牧∬≀杲慰栢㩛笢䁴祰攢㨢偬慣攢Ⱒ䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯⍰污捥∬≧敯∺笢䁴祰攢㨢䝥潃潯牤楮慴敳∬≬慴楴畤攢㨢㄰⸷㜴㔰㠷∬≬潮杩瑵摥∺∱〶⸷〰㤶㠳≽Ⱒ桡獍慰∺≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬攮捯洯浡灳⽳敡牣栯㽡灩㴱♡浰㭱略特㴱〮㜷㐵〸㜬㄰㘮㜰〹㘸㌢Ⱒ慤摲敳猢㩻≀瑹灥∺≐潳瑡汁摤牥獳∬≳瑲敥瑁摤牥獳∺∶㠠乧畹屵〰敡屵〳〳渠䡵屵〰敡屵〳㈳Ⱐ䉜由敢普⁎杨屵〰改Ⱐ兵屵ㅥ慤渠ㄬ⁔桜田づの栠灨屵ㅥ搱⁈屵ㅥ搳⁃桜田づ搠䵩湨‷〰〰Ⱐ噩整湡洢Ⱒ灯獴慬䍯摥∺∷〰〰〢Ⱒ慤摲敳獃潵湴特∺≖楥瑮慭≽紬笢䁴祰攢㨢佲条湩穡瑩潮∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣潲条湩穡瑩潮∬≮慭攢㨢呯瀠湜由敤㔠桜田ㄶ㤢Ⱒ畲氢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯∬≥浡楬∺≴潰湯桵⹳敯䁧浡楬⹣潭∬≡摤牥獳∺笢䁴祰攢㨢偯獴慬䅤摲敳猢Ⱒ獴牥整䅤摲敳猢㨢㘸⁎杵祜田づ慜田㌰㍮⁈畜田づ慜田㌲㌬⁂屵ㅥ扦渠乧桜田づ㤬⁑畜由敡摮‱Ⱐ周屵〰攰湨⁰桜由敤ㄠ䡜由敤㌠䍨屵〰敤⁍楮栠㜰〰〬⁖楥瑮慭∬≰潳瑡汃潤攢㨢㜰〰〰∬≡摤牥獳䍯畮瑲礢㨢噩整湡洢紬≬潧漢㩻≀瑹灥∺≉浡来佢橥捴∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣汯杯∬≵牬∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈱⼱㈯瑯瀭ㄵⵧ慭攭湯⵨甮橰朢Ⱒ捡灴楯渢㨢呯瀠湜由敤㔠桜田ㄶ㤢Ⱒ楮䱡湧畡来∺≶椢Ⱒ睩摴栢㨢ㄲ㤸∬≨敩杨琢㨢㌵㠢紬≣潮瑡捴偯楮琢㩛笢䁴祰攢㨢䍯湴慣瑐潩湴∬≴敬数桯湥∺∰㜷㈹ㄳ㘳㐢Ⱒ捯湴慣瑔祰攢㨢捵獴潭敲⁳異灯牴≽崬≬潣慴楯渢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣灬慣攢絽ⱻ≀瑹灥∺≗敢卩瑥∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣睥扳楴攢Ⱒ畲氢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洢Ⱒ湡浥∺≔潰屵ㅥ搵⁨屵〱㘹∬≰畢汩獨敲∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯⍯牧慮楺慴楯渢紬≩湌慮杵慧攢㨢癩≽ⱻ≀瑹灥∺≉浡来佢橥捴∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈲⼰㤯杩晴捯摥ⵢ㜹ⴱ⹪灧∬≵牬∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈲⼰㤯杩晴捯摥ⵢ㜹ⴱ⹪灧∬≷楤瑨∺∸〰∬≨敩杨琢㨢㔰〢Ⱒ捡灴楯渢㨢䝩屵ㅥ摢椠瑨楜由散㝵⁴屵ㅥ搵湧ⁱ畡渠癜由散ㄠ捜由敤㕮朠条浥⁢屵〰攰椠屵〱ㄱ屵ㅥ搵椠瑨屵〱戰屵ㅥ摦湧⁂㜹屵〰愰∬≩湌慮杵慧攢㨢癩≽ⱻ≀瑹灥∺≂牥慤捲畭扌楳琢Ⱒ䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥ⵢ㜹⼣扲敡摣牵浢∬≩瑥浌楳瑅汥浥湴∺孻≀瑹灥∺≌楳瑉瑥洢Ⱒ灯獩瑩潮∺∱∬≩瑥洢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭∬≮慭攢㨢䡯浥≽紬笢䁴祰攢㨢䱩獴䥴敭∬≰潳楴楯渢㨢㈢Ⱒ楴敭∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥⼢Ⱒ湡浥∺≇䥆呃佄䔢絽ⱻ≀瑹灥∺≌楳瑉瑥洢Ⱒ灯獩瑩潮∺∳∬≩瑥洢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯∬≮慭攢㨢䡜田ㅢぜ由敤扮朠摜由敡扮⁣屵〰攱捨桜由敡摮⁧楦瑣潤攠䈷㤠☣㠲ㄱ㬠䍜由敤㕮朠条浥⁢屵〰攰椠屵〱ㄱ屵ㅥ搵椠瑨屵〱戰屵ㅥ摦湧⁨屵〰攰湧⁜田ㄱㅜ由敡㝵⁖楜由散㝴⁎慭≽絝紬笢䁴祰攢㨢健牳潮∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽡畴桯爯瑩敵灨慭⼢Ⱒ湡浥∺≴楥異桡洢Ⱒ畲氢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯慵瑨潲⽴楥異桡洯∬≩浡来∺笢䁴祰攢㨢䥭慧敏扪散琢Ⱒ䁩搢㨢桴瑰猺⼯獥捵牥⹧牡癡瑡爮捯洯慶慴慲⼸攱愶㐹㉥戳慥㈲挲㕣㄰㔶㈸㉦㜹㡦㤿猽㤶♡浰㭤㵭洦慭瀻爽朢Ⱒ畲氢㨢桴瑰猺⼯獥捵牥⹧牡癡瑡爮捯洯慶慴慲⼸攱愶㐹㉥戳慥㈲挲㕣㄰㔶㈸㉦㜹㡦㤿猽㤶♡浰㭤㵭洦慭瀻爽朢Ⱒ捡灴楯渢㨢瑩敵灨慭∬≩湌慮杵慧攢㨢癩≽Ⱒ睯牫獆潲∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯⍯牧慮楺慴楯渢絽ⱻ≀瑹灥∺≗敢偡来∬≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯⍷敢灡来∬≵牬∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯∬≮慭攢㨢䡜田ㅢぜ由敤扮朠摜由敡扮⁣屵〰攱捨桜由敡摮⁧楦瑣潤攠䈷㤠湨慮栠捨屵〰昳湧⁜田ㄱㅜ田ㅡㅮ⁧楜由敡㍮∬≤慴敐畢汩獨敤∺∲〲㈭ㄲⴱ㑔㄰㨴㜺㐱⬰㜺〰∬≤慴敍潤楦楥搢㨢㈰㈳ⴰㄭ〳吱㤺㔲㨳㘫〷㨰〢Ⱒ慵瑨潲∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯慵瑨潲⽴楥異桡洯≽Ⱒ楳偡牴佦∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯⍷敢獩瑥≽Ⱒ灲業慲祉浡来佦偡来∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄮ橰朢紬≩湌慮杵慧攢㨢癩∬≢牥慤捲畭戢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯⍢牥慤捲畭戢絽ⱻ≀瑹灥∺≎敷獁牴楣汥∬≨敡摬楮攢㨢䡜田ㅢぜ由敤扮朠摜由敡扮⁣屵〰攱捨桜由敡摮⁧楦瑣潤攠䈷㤠湨慮栠捨屵〰昳湧⁜田ㄱㅜ田ㅡㅮ⁧楜由敡㍮∬≫敹睯牤猢㨢杩晴捯摥⁢㜹∬≤慴敐畢汩獨敤∺∲〲㈭ㄲⴱ㑔㄰㨴㜺㐱⬰㜺〰∬≤慴敍潤楦楥搢㨢㈰㈳ⴰㄭ〳吱㤺㔲㨳㘫〷㨰〢Ⱒ慵瑨潲∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯慵瑨潲⽴楥異桡洯≽Ⱒ灵扬楳桥爢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣潲条湩穡瑩潮≽Ⱒ摥獣物灴楯渢㨢䍜田づㅣ栠湨屵ㅥ慤渠杩晴捯摥⁂㜹楜由散㕮⁰桜田づ搠湨屵〱戰⁴桜由敢映湜田づは㼠䉜田づど⁶楜由敢晴⁳慵⁳屵ㅥ扤⁨屵〱戰屵ㅥ摢湧⁤屵ㅥ慢渠捜田づㅣ⁧慭攠瑨屵ㅥ攷⁣屵〰攱捨屵ㅥ愵礠浜田づ㌠瑨屵〱戰屵ㅥ摦湧⁣屵ㅥ攷愠捜由敤㕮朠条浥屵〰攰礮∬≣潰祲楧桴奥慲∺∲〲㌢Ⱒ捯灹物杨瑈潬摥爢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⼣潲条湩穡瑩潮≽Ⱒ湡浥∺≈屵〱戰屵ㅥ摢湧⁤屵ㅥ慢渠捜田づㅣ栠湨屵ㅥ慤渠杩晴捯摥⁂㜹桡湨⁣桜田て㍮朠屵〱ㄱ屵〱愱渠杩屵ㅥ愳渢Ⱒ䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥ⵢ㜹⼣物捨卮楰灥琢Ⱒ楳偡牴佦∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥ⵢ㜹⼣睥扰慧攢紬≩浡来∺笢䁩搢㨢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄮ橰朢紬≩湌慮杵慧攢㨢癩∬≭慩湅湴楴祏晐慧攢㩻≀楤∺≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤攭户㤯⍷敢灡来≽絝紼⽳捲楰琾਼ℭⴠ⽒慮欠䵡瑨⁗潲摐牥獳⁓䕏⁰汵杩渠ⴭ㸊ਊ㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港牳猫硭氢⁴楴汥㴢呯瀠满뮕⁨얩…牡煵漻⁈우魮朠擡몫渠揃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠☣㠲ㄱ㬠䏡뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⃄釡뮕椠瑨우齮朠棃ꁮ朠쒑ꝵ⁖槡뮇琠乡洠䓃뉮朠灨ꍮ⁨鍩∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥ⵢ㜹⽦敥搯∠⼾਼獴祬攠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾੩浧⹷瀭獭楬敹Ⰺ業朮敭潪椠笊।楳灬慹㨠楮汩湥‡業灯牴慮琻ਉ扯牤敲㨠湯湥‡業灯牴慮琻ਉ扯砭獨慤潷㨠湯湥‡業灯牴慮琻ਉ桥楧桴㨠ㅥ洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊ॷ楤瑨㨠ㅥ洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊७慲杩渺‰‮〷敭‡業灯牴慮琻ਉ癥牴楣慬ⵡ汩杮㨠ⴰ⸱敭‡業灯牴慮琻ਉ扡捫杲潵湤㨠湯湥‡業灯牴慮琻ਉ灡摤楮机‰‡業灯牴慮琻੽਼⽳瑹汥㸊़汩湫⁲敬㴧獴祬敳桥整✠楤㴧睰ⵢ汯捫⵬楢牡特ⵣ獳✠⁨牥昽❨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭楮捬畤敳⽣獳⽤楳琯扬潣欭汩扲慲礯獴祬攮浩渮捳猿癥爽㔮㠮㈧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❴潣⵳捲敥渭捳猧†桲敦㴧桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽴慢汥ⵯ昭捯湴敮瑳⵰汵猯獣牥敮⹭楮⹣獳㽶敲㴲㄰㘧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❴桥浥⵳瑹汥ⵣ獳✠⁨牥昽❨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽳瑹汥⹣獳㽶敲㴱㘸㔴㌲㈵㔧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰⵩湣汵摥猯橳⽪煵敲礯橱略特⹭楮⹪猿癥爽㌮㘮〧⁩搽❪煵敲礭捯牥⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭楮捬畤敳⽪猯橱略特⽪煵敲礭浩杲慴攮浩渮橳㽶敲㴳⸳⸲✠楤㴧橱略特⵭楧牡瑥⵪猧㸼⽳捲楰琾਼汩湫⁲敬㴢桴瑰猺⼯慰椮眮潲术∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰⵪獯港∠⼾㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港橳潮∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰⵪獯港睰⽶㈯灯獴猯㘳㜰∠⼾㱬楮欠牥氽≅摩瑕剉∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港牳搫硭氢⁴楴汥㴢剓䐢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽸浬牰挮灨瀿牳搢 㸊㱬楮欠牥氽≷汷浡湩晥獴∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港睬睭慮楦敳琫硭氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭楮捬畤敳⽷汷浡湩晥獴⹸浬∠⼾ 㱭整愠湡浥㴢来湥牡瑯爢⁣潮瑥湴㴢坯牤偲敳猠㔮㠮㈢ 㸊㱬楮欠牥氽❳桯牴汩湫✠桲敦㴧桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯㽰㴶㌷〧 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港橳潮⭯敭扥搢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭橳潮⽯敭扥搯ㄮ〯敭扥搿畲氽桴瑰猥㍁┲䘥㉆瑯灮潨甮捯津㉆杩晴捯摥ⵢ㜹┲䘢 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢瑥硴⽸浬⭯敭扥搢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭橳潮⽯敭扥搯ㄮ〯敭扥搿畲氽桴瑰猥㍁┲䘥㉆瑯灮潨甮捯津㉆杩晴捯摥ⵢ㜹┲䘦⌰㌸㭦潲浡琽硭氢 㸊㱳瑹汥⁴祰攽≴數琯捳猢㸮扲潫敮彬楮欬⁡⹢牯步湟汩湫⁻ਉ瑥硴ⵤ散潲慴楯渺楮攭瑨牯畧栻੽㰯獴祬放㱳捲楰琠摡瑡⵲潣步瑬慺祬潡摳捲楰琽❨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭㈱㔳㜰㜷㐭ㄧ⁩搽≧潯杬敟杴慧橳∠⁡獹湣㴢慳祮挢⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠摡瑡⵲潣步瑬慺祬潡摳捲楰琽❤慴愺瑥硴⽪慶慳捲楰琻扡獥㘴ⱃ湤灢浒癤礵歙塒桔䝆㕚塉材卂㍡圵止㍣畚䝆す啸桥坖祉䡸㡉䙴摏㉚ㅢ济ち圹畉䝤す坣潋塴歙塒桔䝆㕚塉畣䡖穡䍨档浤ㅢ坖畤䡍灏㌱湤䝆湋䍤煣祣獉䜵汤祂䕙塒汋䍫灏㉤す坣潊㉎癢浚灚祣獉䍤噑匰祍呕穎穁㍎穑瑍卣獉䡴㥉䍫㝃朽㴧⁩搽≧潯杬敟杴慧橳⵩湬楮攢⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰯獣物灴㸊㱬楮欠牥氽≩捯渢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈱⼱㈯䱏䝏彔佐乏䡕⹰湧∠獩穥猽∳㉸㌲∠⼾਼汩湫⁲敬㴢楣潮∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲ㄯㄲ⽌佇佟呏偎佈售灮朢⁳楺敳㴢ㄹ㉸ㄹ㈢ 㸊㱬楮欠牥氽≡灰汥⵴潵捨⵩捯渢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈱⼱㈯䱏䝏彔佐乏䡕⹰湧∠⼾਼浥瑡慭攽≭獡灰汩捡瑩潮ⵔ楬敉浡来∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈱⼱㈯䱏䝏彔佐乏䡕⹰湧∠⼾਼汩湫⁲敬㴢灲敬潡搠獴祬敳桥整∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯捳猯景湴⹣獳∠⼾ഊ㱬楮欠牥氽≰牥汯慤⁳瑹汥獨敥琢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽣獳⽭潢楬攮捳猿㈢ 㸍਼汩湫⁲敬㴢灲敬潡搠獴祬敳桥整∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯數瑥湤⽳業灬攭浥湵⽩湤數⹣獳㼰㈢㸍਼汩湫⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽥硴敮搯景湴慷敳潭支捳猯慬氮捳猢⁲敬㴢灲敬潡搠獴祬敳桥整∾ഊ㱳捲楰琠⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯橳⽪煵敲礭㌮㘮〮浩渮橳∾㰯獣物灴㸍਼獣物灴⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯數瑥湤⽳業灬攭浥湵⽩湤數⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠摥晥爠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽥硴敮搯扯潴獴牡瀯橳⽢潯瑳瑲慰⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠慳祮挠獲挽∯⽡摩杩⹩捵⽷睷⽤敬楶敲礯慳祮捪献灨瀢㸼⽳捲楰琾ഊഊ㱳捲楰琠瑹灥㴢≴數琯橡癡獣物灴∢㸍ਠ†
晵湣瑩潮⡣ⱬⱡⱲⱩⱴⱹ⥻ഊ††††捛慝㵣孡嵼籦畮捴楯渨⥻⡣孡崮焽捛慝⹱籼孝⤮灵獨⡡牧畭敮瑳⥽㬍ਠ†††⁴㵬⹣牥慴故汥浥湴⡲⤻琮慳祮挽ㄻ琮獲挽∢桴瑰猺⼯睷眮捬慲楴礮浳⽴慧⼢∫椻ഊ††††礽氮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⡲⥛そ㭹⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡴ⱹ⤻ഊ††紩⡷楮摯眬⁤潣畭敮琬•≣污物瑹∢Ⱐ∢獣物灴∢Ⱐ∢戵稷浹〰浱∢⤻ഊ㰯獣物灴㸍਼⽨敡搾ഊ㱢潤社ഊ㱤楶⁣污獳㴢瑯瀭慤⁨楤摥渭灣戭㌢㸍਼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㘳㐢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼⽤楶㸍਼摩瘠捬慳猽≢札睨楴攠桩摥渭浯扩∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爠瑯瀭桥慤∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢牯眠浯扩⵨楤攭浡牧楮∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢捯氭浤ⴴ⁴潰⵬潧漢㸍ਠ†††††††‼愠桲敦㴢⼢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽬潧漮獶朢⁡汴㴢∠⼾‼⽡㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣潬⵭搭㠢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≴潰ⵡ搢㸍ਠ†††††††††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈱㐢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰡ⴭ䵅乕呏倭ⴾഊ㱤楶⁩搽≨敡摥爢⁣污獳㴢桥慤敲∾ഊ㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲⵷牡灰敲⁣潮瑡楮敲•㸍਼摩瘠楤㴢瑯杧汥ⵢ畴瑯渢⁣污獳㴢瑯杧汥ⵢ畴瑯渢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≭敮甭楣潮∾ഊ††††㱳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†††‼獰慮㸼⽳灡渾ഊ††††㱳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸍਼愠桲敦㴢⼢⁣污獳㴢桩摤敮⵰挢㸍ਠ†‼業朠睩摴栽∱㈲∠桥楧桴㴢㐰∠捬慳猽≬潧漢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯業术汯杯⹳癧∠慬琽∢㸍਼⽡㸍਍਍਼畬⁩搽≭敮產⁣污獳㴢浥湵∾㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㜵∠捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭桯浥敮甭楴敭ⴷ㔢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯∾呲慮朠䍨Ꜽ⽡㸼⽬椾਼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ〱∠捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭瑡硯湯浹敮甭楴敭ⵯ扪散琭捡瑥杯特敮甭楴敭ⴸ〱∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧慭攭扡椯∾䝡浥⁂쎠椼⽡㸼⽬椾਼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ〲∠捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭瑡硯湯浹敮甭楴敭ⵯ扪散琭捡瑥杯特敮甭楴敭ⴸ〲∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽮漭桵⼢㹇慭攠仡뮕⁈얩㰯愾㰯汩㸊㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㠰㌢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵴慸潮潭礠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ慴敧潲礠浥湵⵩瑥洭㠰㌢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯条浥⵳汯瑳⼢㹇慭攠卬潴猼⽡㸼⽬椾਼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ〴∠捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭瑡硯湯浹敮甭楴敭ⵯ扪散琭捡瑥杯特敮甭楴敭ⴸ〴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽫楮栭湧桩敭⼢㹋楮栠乧桩蝭㰯愾㰯汩㸊㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㠰㔢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵴慸潮潭礠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ慴敧潲礠浥湵⵩瑥洭㠰㔢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯条浥ⵢ慮ⵣ愭摯椭瑨畯湧⼢㹂쒃첁渠䍡첁⃄郃듌襩⁔棆냆ꇌ襮朼⽡㸼⽬椾਼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴶ㤸㜢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵴慸潮潭礠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ慴敧潲礠捵牲敮琭灯獴ⵡ湣敳瑯爠捵牲敮琭浥湵⵰慲敮琠捵牲敮琭灯獴⵰慲敮琠浥湵⵩瑥洭㘹㠷∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楦瑣潤支∾䝉䙔䍏䑅㰯愾㰯汩㸊㰯畬㸍਍਼椠捬慳猽≭敮畟浟扴湳⁦愠晡⵳敡牣栢㸼⽩㸍਼景牭⁩搽≦潲浴業歩敭∠捬慳猽≦潲洢⁡捴楯渽∯∠浥瑨潤㴢来琢㸍ਠ†‼楮灵琠瑹灥㴢瑥硴∠湡浥㴢猢⁣污獳㴢桥慤⵳敡牣栢⁰污捥桯汤敲㴢哃걭槡몿洠⸮⸢㸍ਠ†‼椠捬慳猽≦愠晡⵳敡牣栢湣汩捫㴢摯捵浥湴⹧整䕬敭敮瑂祉搨❦潲浴業歩敭✩⹳畢浩琨⤻∾㰯椾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢浥湵⵩捯渢㸍ਠ†††‼獰慮㸼⽳灡渾ഊ††††㱳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽦潲派ഊ㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰡ⴭ䕎䐠䵅乕⁔佐ⴭ㸍਼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾ഊ㰡ⴭ䉁乎䕒⁔佐ⴭ㸍਼摩瘠捬慳猽≲潷⁡摟瑯瀠桩摥渭浯扩∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲ㄵ∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲ㄶ∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲ㄷ∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲ㄸ∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲ㄹ∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㈰∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭㘢㸍ਠ†††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌴㐢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭㘢㸍ਠ†††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌴㔢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭ㄲ潩渭扡湮敲戭㈢㸍ਠ†††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌴〢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਉ㰯摩瘾ഊ††㰡ⴭⴭ㸍਼⽤楶㸍਼ℭⵥ湤⁂䅎久删呏倭ⴾഊ㰡ⴭ䉁乎䕒⁔佐⁍䈭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢牯眠慤彴潰⁨楤摥渭灣∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌰∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌱∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌲∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌳∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌴∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਉ㱤楶⁣污獳㴢慤彴潰彩瑥洠捯氭浤ⴶ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌵∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭㘢㸍ਠ†††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌴㘢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭㘢㸍ਠ†††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌵㤢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≡摟瑯灟楴敭⁣潬⵭搭㘠浢ⴲ∾ഊ††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∳㐱∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ़⽤楶㸍ਠ†‼ℭⴭⴾഊ㰯摩瘾ഊ㰡ⴭ敮搠䉁乎䕒⁔佐⁍䈭ⴾഊ㱤楶⁩搽≢牥慤捲畭戢†捬慳猽≳楴敢牥慤捲畭戢㸍਼湡瘠慲楡⵬慢敬㴢扲敡摣牵浢猢⁣污獳㴢牡湫⵭慴栭扲敡摣牵浢∾㱰㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洢㹈潭攼⽡㸼獰慮⁣污獳㴢獥灡牡瑯爢㸠ⴠ㰯獰慮㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥⼢㹇䥆呃佄䔼⽡㸼獰慮⁣污獳㴢獥灡牡瑯爢㸠ⴠ㰯獰慮㸼獰慮⁣污獳㴢污獴∾䣆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹…⌸㈱ㄻ⁃镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁨쎠湧⃄釡몧甠噩蝴⁎慭㰯獰慮㸼⽰㸼⽮慶㸼⽤楶㸍਍਍਍਼ℭⴠ協䅒吠呗传䍏䱌啍‭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢牯眢㸍਼ℭⴠ協䅒吠䍏䱌啍⁌䕆吭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢捯氭浤ⴸ⁣潬⵬敦琢㸍ਠ†‼栱⁣污獳㴢捯湴敮琭桥慤敲∾䣆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹…⌸㈱ㄻ⁃镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁨쎠湧⃄釡몧甠噩蝴⁎慭㰯栱㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≴慧⵭整愭灯獴∾ഊ††††㱩⁣污獳㴢晡爠晡ⵣ汯捫∾㰯椾㱳灡渠捬慳猽≭整愭摡瑥ⵣ慰湨慴∾ഊ㱳灡渠捬慳猽≭整愭摡瑥ⵣ慰湨慴∾ഊ㱡⁨牥昽∣∠牥氽≢潯歭慲欢㸍਼瑩浥⁣污獳㴢敮瑲礭摡瑥⁰畢汩獨敤⁵灤慴敤∠摡瑥瑩浥㴢∾ഊ㄰㨴㜠ㄴ⼱㈯㈰㈲㰯瑩浥㸼⽡㸼⽳灡渾㰯獰慮㸍ਠ†††‼椠捬慳猽≦慲⁦愭景汤敲ⵯ灥渢㸼⽩㸍ਠ†††‼獰慮⁣污獳㴢摡湨⵭畣∾ഊ㱵氠捬慳猽≰潳琭捡瑥杯物敳∾ഊ††††㱬椾‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯杩晴捯摥⼢㹇䥆呃佄䔼⽡㸼⽬椾ഊ††㰯畬㸼⽳灡渾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㰡ⴭ⁈位䔠䍏乔䕎吠ⴭ㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽∠捡牤⁣慲搭扯摹⁣潮瑥湴∾ഊ††††㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾仡몿甠湨우⁢ꅮ⁣얩湧⃄酡湧ⁱ畡渠瓃ꉭ⁴魩⁣镮朠条浥⁂㜹Ⱐ揅ꥮ朠湨우⁣쎡捨棡몭渠㱳瑲潮朾杩晴捯摥⁂㜹㰯獴牯湧㸬⁶굹⃄釡뮫湧⁢輠泡뮡棡뮯湧⁣桩愠珡못⁤우魩⃄釃ꉹ⁣ꝡ‼獴牯湧㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯∾呯灮潨甼⽡㸼⽳瑲潮朾棃ꤡ⁃棡몯挠捨꽮⁳봠捵湧⁣ꕰ⁣桯柆냡뮝椠捨욡椠湨槡뮁甠瑨쎴湧⁴楮⁢锠쎭捨꽭⃄釡몥礮㰯獰慮㸼⽰㸊㱤楶⁩搽≴潣彣潮瑡楮敲∠捬慳猽≴潣彬楧桴形汵攠湯形畬汥瑳∾㱰⁣污獳㴢瑯损瑩瑬攢㹍ꕣꕣ㨼⽰㸼畬⁣污獳㴢瑯损汩獴∾㱬椾㱡⁨牥昽∣䝩潩彴桩敵彴潮束煵慮彶敟捯湧彧慭敟扡楟摯楟瑨畯湧彂㜹∾㱳灡渠捬慳猽≴潣彮畭扥爠瑯损摥灴桟ㄢ㸱㰯獰慮㸠䝩魩⁴桩蝵⁴镮朠煵慮⁶脠握뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⃄釡뮕椠瑨우齮朠䈷㧂ꀼ⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∣䍡损汯慩彵畟摡楟癥彧楦瑣潤敟䈷㤢㸼獰慮⁣污獳㴢瑯损湵浢敲⁴潣彤数瑨弱∾㈼⽳灡渾⁃쎡挠汯ꅩ⃆끵⃄釃ꍩ⁶脠杩晴捯摥⁂㜹㰯愾㱵氾㱬椾㱡⁨牥昽∣䝩晴捯摥彴慮彴桵∾㱳灡渠捬慳猽≴潣彮畭扥爠瑯损摥灴桟㈢㸲⸱㰯獰慮㸠䝩晴捯摥⁴쎢渠瑨Ꜽ⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∣䝩晴捯摥彇䅍䕂䅉䡑∾㱳灡渠捬慳猽≴潣彮畭扥爠瑯损摥灴桟㈢㸲⸲㰯獰慮㸠䝩晴捯摥⁇䅍䕂䅉䡑㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⍇楦瑣潤敟南〴∾㱳灡渠捬慳猽≴潣彮畭扥爠瑯损摥灴桟㈢㸲⸳㰯獰慮㸠䝩晴捯摥⁓地㐼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∣䡵潮束摡湟捡捨彮桡湟杩晴捯摥彂㜹彣桯彮杵潩彣桯楟浯椢㸼獰慮⁣污獳㴢瑯损湵浢敲⁴潣彤数瑨弱∾㌼⽳灡渾⁈우魮朠擡몫渠揃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠捨漠湧우鵩⁣棆ꅩ魩㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⍌潩彫整∾㱳灡渠捬慳猽≴潣彮畭扥爠瑯损摥灴桟ㄢ㸴㰯獰慮㸠䳡뮝椠毡몿琼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽤楶㸊㱨㈾㱳灡渠楤㴢䝩潩彴桩敵彴潮束煵慮彶敟捯湧彧慭敟扡楟摯楟瑨畯湧彂㜹∾㱳瑲潮朾䝩魩⁴桩蝵⁴镮朠煵慮⁶脠握뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⃄釡뮕椠瑨우齮朠䈷㧂ꀼ⽳瑲潮朾㰯獰慮㸼⽨㈾਼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〢㹃镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁂㜹⁣棃굮栠瑨ꥣ⁨濡몡琠쒑饮朠捨쎭湨⁴ꬠ瑨쎡湧‱㈯㈰㈰⸠呵礠瑨鵩⁧楡渠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁣棆끡쎢甬棆끮朠拡몱湧⁳넠畹⁴쎭渠盃ꀠ湨꽮朠우甠쒑槡뮃洠盆냡뮣琠瑲饩Ⱐ珃ꉮ⁣棆ꅩ쎠礠쒑쎣桡湨⁣棃덮朠柃ꉹ⁤녮朠쒑우ꍣ⁤慮栠瑩뽮朠盃ꀠ瑲鼠瑨쎠湨饴⁴牯湧棡뮯湧⁣镮朠条浥⁵礠瓃굮棡몥琠湨쎬⁨槡뮇渠湡礮⁂쎪渠握몡湨⃄釃댬⁣镮朠条浥⁂㜹⁣얩湧⁴棆냡뮝湧⁸畹쎪渠瓡뮕⁣棡뮩挠揃ꅣ⁣棆냆ꅮ朠瑲쎬湨桵秡몿渠淃ꍩⰠ揃ꅣ⃆끵⃄釃ꍩ⁶脠杩晴捯摥⃄釡뮃⁣桩腵쎲湧⁣쎡挠棡뮙椠癩쎪渠握뮧愠淃걮栮㰯獰慮㸼⽰㸊㱤楶⁩搽≡瑴慣桭敮瑟㘴㘴∠獴祬攽≷楤瑨㨠㠱ば砢⁣污獳㴢睰ⵣ慰瑩潮⁡汩杮捥湴敲∾㱩浧⁡物愭摥獣物扥摢礽≣慰瑩潮ⵡ瑴慣桭敮琭㘴㘴∠汯慤楮朽≬慺礢⁣污獳㴢獩穥ⵦ畬氠睰⵩浡来ⴶ㐶㐢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭ㄭㄮ橰朢⁡汴㴢瓡뮕湧ⁱ畡渠盡뮁⁣镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁂㜹∠睩摴栽∸〰∠桥楧桴㴢㔰〢⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈲⼰㤯杩晴捯摥ⵢ㜹ⴱⴱ⹪灧‸〰眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈲⼰㤯杩晴捯摥ⵢ㜹ⴱⴱⴳ〰砱㠸⹪灧″〰眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈲⼰㤯杩晴捯摥ⵢ㜹ⴱⴱⴷ㘸破㠰⹪灧‷㘸眢⁳楺敳㴢⡭慸⵷楤瑨㨠㠰ば砩‱〰癷Ⱐ㠰ば砢 㸼瀠楤㴢捡灴楯渭慴瑡捨浥湴ⴶ㐶㐢⁣污獳㴢睰ⵣ慰瑩潮⵴數琢㹇槡뮛椠瑨槡뮇甠瓡뮕湧ⁱ畡渠盡뮁⁣镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁂㜹㰯瀾㰯摩瘾਼栲㸼獰慮⁩搽≃慣彬潡楟畵彤慩彶敟杩晴捯摥彂㜹∾㱳瑲潮朾䏃ꅣ濡몡椠우甠쒑쎣椠盡뮁⁧楦瑣潤攠䈷㤼⽳瑲潮朾㰯獰慮㸼⽨㈾਼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〢㻄郆냡뮣挠盃괠湨우쎠⃢肜쎴湧⁨濃ꁮ柢肝⁴牯湧⁧槡뮛椠杩晴捯摥⁢齩⁣쎡挠瑨茠汯ꅩ쎣⁴棆냡뮟湧⁴ꅩ⁂㜹⁶쎴⁣쎹湧⁰桯湧⁰棃먬⃄酡⁤ꅮ朮⁓慵⃄釃ꉹ⁔潰湯桵⁳봠쒑槡뮃洠煵愠捨漠湧우鵩⁣棆ꅩ饴⁶쎠椠瑨茠汯ꅩ⁧楦瑣潤攠满뮕椠拡몭琠瓡몡椠握뮕湧⁧慭攠滃ꁹ棆뀠獡町㰯獰慮㸼⽰㸊㱨㌾㱳灡渠楤㴢䝩晴捯摥彴慮彴桵∾㱳瑲潮朾䝩晴捯摥⁴쎢渠瑨Ꜽ⽳瑲潮朾㰯獰慮㸼⽨㌾਼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〢㹇楦瑣潤攠瓃ꉮ⁴棡뮧쎠⁴棡뮃濡몡椠杩晴捯摥⁤쎠湨⁲槃ꩮ朠捨漠湨꽮朠湧우鵩魩⁴桡洠杩愠쒑쒃湧쎽⁨濡몷挠瑨慮栠瑯쎡渠泡몧渠쒑ꝵ⁴ꅩ⁣镮朠条浥⸠䱯ꅩ쎣⁴棆냡뮟湧쎠礠瑨우鵮朠揃댠杩魩⁨ꅮ⁶쎠⁧槃ꄠ瑲謠歨濡몣湧⁴ꝭ′〰⸰〰⁖仄逮슠㰯獰慮㸼⽰㸊㱨㌾㱳灡渠楤㴢䝩晴捯摥彇䅍䕂䅉䡑∾㱳瑲潮朾䝩晴捯摥⁇䅍䕂䅉䡑㰯獴牯湧㸼⽳灡渾㰯栳㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾卯⁶魩⁧楦瑣潤攠瓃ꉮ⁴棡뮧⁴棃갠杩晴捯摥⁇䅍䕂䅉䡑⁣쎳ꥣ⃆끵⃄釃ꍩ棡뮉湨⁨욡渠淡뮙琠拡몭挠盃ꀠ揅ꥮ朠쒑우ꍣ⁰棃ꅴ⁨쎠湨⁴棆냡뮝湧⁸畹쎪渠棆ꅮ⸠周쎴湧⁴棆냡뮝湧Ⱐ杩晴捯摥⁇䅍䕂䅉䡑⃄釆냡뮣挠握뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⁂㜹⁴畮朠牡⁶쎠漠揃ꅣ⁤議蔬⁔뽴Ⱐ捵酩⁴痡몧渠桡礠捵酩⁴棃ꅮ朮⁍띣⁤쎹Ⱐ杩晴捯摥⁇䅍䕂䅉䡑⁣얩湧慮朠杩쎡⁴狡뮋棃둮朠煵쎡⁣慯Ⱐ湨우湧⃄釃ꉹ쎠⁣욡⁨饩⁴畹蝴⁶鵩⃄釡뮃柆냡뮝椠捨욡椠滃ꉮ朠捡漠珡뮑⁶酮⁣ꝡ쎬湨⻂ꀼ⽳灡渾㰯瀾਼栳㸼獰慮⁩搽≇楦瑣潤敟南〴∾㱳瑲潮朾䝩晴捯摥⁓地㐼⽳瑲潮朾㰯獰慮㸼⽨㌾਼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〢㹓地㐠쒑우ꍣ⁸敭쎠濡몡椠淃ꌠ瑨우齮朠揃댠杩쎡⁴狡뮋魮棡몥琠盃ꀠ棡몥瀠擡몫渠瓡몡椠握뮕湧⁧慭攠䈷㤮⁌濡몡椠杩晴捯摥쎠礠瑨우鵮朠쒑우ꍣ⁣镮朠条浥⁰棃ꅴ⁨쎠湨⁶쎠漠湧慹柃ꁹ쎹湧‱⁔뽴⃃艭譣栠盃ꀠ揃댠杩쎡⁴狡뮋⁣녣棡뮧湧쎪渠瓡뮛椠㄰⁴物蝵⃄釡뮓湧⸠呵礠湨槃ꩮⰠ摯⁳鄠泆냡뮣湧⁣쎳⁨ꅮ쎪渠쒑茠揃댠瑨茠湨굮⁧楦瑣潤攠滃ꁹ쎠⃄酩腵棃둮朠棡뮁⃄釆ꅮ⁧槡몣渮㰯獰慮㸼⽰㸊㱨㈾㱳灡渠楤㴢䡵潮束摡湟捡捨彮桡湟杩晴捯摥彂㜹彣桯彮杵潩彣桯楟浯椢㸼獴牯湧㹈우魮朠擡몫渠揃ꅣ栠湨굮⁧楦瑣潤攠䈷㤠捨漠湧우鵩⁣棆ꅩ魩㰯獴牯湧㸼⽳灡渾㰯栲㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾쒐茠杩쎺瀠湧우鵩⁣棆ꅩ痃둮⁣쎳⁴棡뮃棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹饴⁣쎡捨桡湨棡몥琠盡뮛椠淡뮩挠우甠쒑쎣椠瓡뮑琠湨ꕴ⸠卡甠쒑쎢礬⁔潰湯桵⁳봠棆냡뮛湧⁤꭮⁣桯柆냡뮝椠捨욡椠握뮥⁴棡뮃⁣쎡挠拆냡뮛挠湨우⁳慵㨼⽳灡渾㰯瀾਼瀾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〢㹂우魣‱㨠乧우鵩⁣棆ꅩ⁨쎣礠湨ꕮ⃄釄荮朠湨군⁴쎠椠歨濡몣渠桯띣⃄釄荮朠毃봠瓡몡椠杩慯⁤槡뮇渠捨쎭湨⁣ꝡ⁣镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁂㜹㰯獰慮㸼⽰㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾䋆냡뮛挠㈺⁓慵⃄釃댬柆냡뮝椠捨욡椠棃ꍹ⁴槡몿渠棃ꁮ栠汩步…慭瀻⁳桡牥⁣쎡挠우甠쒑쎣椠杩晴捯摥쎪渠瑲慮朠䙡捥扯潫⁣쎡棃ꉮ⁣ꝡ쎬湨⁢굴⁣棡몿⃄釡뮙⁣쎴湧桡椮㰯獰慮㸼⽰㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾䋆냡뮛挠㌺⁔槡몿瀠쒑뽮Ⱐ捯浭敮琠瓡몡椠拃ꁩ⁰潳琠盃ꀠ瑡朠瓃ꩮ′〭㈵柆냡뮝椠拡몡渠盃ꁯ⸠卡甠歨椠桯쎠渠瓡몥琠瑨쎬⁨쎣礠捨ꕰ⃡몣湨쎠渠棃걮栠泡몡椠毡몿琠煵ꌠ쒑쎣⁴棡뮱挠桩蝮㰯獰慮㸼⽰㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾䋆냡뮛挠㐺⁃痡뮑椠揃륮本柆냡뮝椠捨욡椠捨褠握몧渠柡뮭椠ꍮ栠淃ꁮ⁨쎬湨⁣桯棃ꉮ⁶槃ꩮ⁃卋䠠盃ꀠ쒑ꍩ⁣镮朠条浥⁸쎡挠浩湨⁴牯湧⁶쎲湧⁴ꬠ㈭㌠灨쎺琮⁎棆뀠盡몭礬쎠柆냡뮝椠捨욡椠쒑쎣⁣쎳⁴棡뮃棡몭渠杩晴捯摥⁴棃ꁮ栠揃둮朠瓡몡椠握뮕湧⁧慭攠拃ꁩ⃄釡뮕椠瑨우齮朠䈷㤮㰯獰慮㸼⽰㸊㱤楶⁩搽≡瑴慣桭敮瑟㘴㘵∠獴祬攽≷楤瑨㨠㠱ば砢⁣污獳㴢睰ⵣ慰瑩潮⁡汩杮捥湴敲∾㱩浧⁡物愭摥獣物扥摢礽≣慰瑩潮ⵡ瑴慣桭敮琭㘴㘵∠汯慤楮朽≬慺礢⁣污獳㴢獩穥ⵦ畬氠睰⵩浡来ⴶ㐶㔢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭㈭ㄮ橰朢⁡汴㴢䣆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹⁣桯柆냡뮝椠捨욡椠淡뮛椢⁷楤瑨㴢㠰〢⁨敩杨琽∵〰∠獲捳整㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭㈭ㄮ橰朠㠰ぷⰠ桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭㈭ㄭ㌰へㄸ㠮橰朠㌰ぷⰠ桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㈯〹⽧楦瑣潤攭户㤭㈭ㄭ㜶㡸㐸〮橰朠㜶㡷∠獩穥猽∨浡砭睩摴栺‸〰灸⤠㄰ぶ眬‸〰灸∠⼾㱰⁩搽≣慰瑩潮ⵡ瑴慣桭敮琭㘴㘵∠捬慳猽≷瀭捡灴楯渭瑥硴∾䣆냡뮛湧⁤꭮⁣쎡捨棡몭渠杩晴捯摥⁂㜹⁣桯柆냡뮝椠捨욡椠淡뮛椼⽰㸼⽤楶㸊㱨㈾㱳灡渠楤㴢䱯楟步琢㸼獴牯湧㹌鵩뽴㰯獴牯湧㸼⽳灡渾㰯栲㸊㱰㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰∾呲쎪渠쒑쎢礬⁔潰湯桵⃄釃ꌠ捨楡⁳묠瓡뮛椠拡몡渠쒑赣⁣쎡挠瑨쎴湧⁴楮⁸潡礠煵慮栠捨꜠쒑脠杩晴捯摥⁣ꝡ⁣镮朠条浥⁢쎠椠쒑镩⁴棆냡뮟湧⁂㜹⸠䡹⁶赮本⁶魩棡뮯湧⁴棃둮朠瑩渠瑲쎪渠珡몽⁧槃며⃃굣栠쒑우ꍣ⁣桯柆냡뮝椠捨욡椠瑲潮朠煵쎡⁴狃걮栠瑲ꍩ杨槡뮇洠揅ꥮ朠湨우⁳쒃渠㱳瑲潮朾杩晴捯摥⁂㜹㰯獴牯湧㸠瓡몡椠쒑쎢礮⁃棃멣⁣쎡挠拡몡渠揃댠瑨茠柡몷琠棃ꅩ⃄釆냡뮣挠瑨굴桩腵⁰棡몧渠瑨우齮朠湨쎩ℼ⽳灡渾㰯瀾ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼ℭⴠ䕎䐠䡏䵅⁃低呅乔‭ⴾഊഊ††ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯湴敮琭桥慤∾㱳灡渾呩渠汩쎪渠煵慮㰯獰慮㸼⽤楶㸍਍ਠ†††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≣汢⵬楳琭楴敭∾ഊ††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧慭攭扡椭㘸⼢⁴楴汥㴢䝡浥⁂쎠椠㘸∾ഊ††††††䝡浥⁂쎠椠㘸††††㰯愾㰯栲㸍ਠ†††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯条浥ⵢ慩ⴶ㠯∠瑩瑬攽≇慭攠䋃ꁩ‶㠢㸍ਠ†††††‼業朠睩摴栽∱㔹∠桥楧桴㴢㜱∠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㠯扥敮浬⹰湧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭浥摩畭⁳楺攭浥摩畭⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽∢ 㸠†††‼⽡㸍ਠ†††‼桥慤敲㸍ਠ†††††‼栲㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯条浥ⵢ慩ⴶ㠯∠瑩瑬攽≇慭攠䋃ꁩ‶㠢㹇慭攠䋃ꁩ‶㠼⽡㸼⽨㈾ഊ††††††㱰⁣污獳㴢捬戭晩牳瑮敷猭獵浭慲礢㸶㡧慭敢慩⁨덮쎠⁣쎡椠瓃ꩮ쎠桩腵柆냡뮝椠煵慮⁴쎢洠瑲潮朠滄荭′〲㌬⁢齩⁳넠满뮕椠瑩뽮朠盃ꀠ淡뮩挠쒑餠捨譵⁣桵湧⁣桩⁣ꝡ⁣镮朠条浥쎠礮⁖魩⁳넠煵ꍮ朠揃ꅯ⁲ꝭ⁲餠瑲쎪渠瑨謠瑲우鵮朠盡뮫愠煵愬⁨쎣礠揃륮朠呯灮潨甠硥洠瑨괠瑨우욡湧⁨槡뮇甠滃ꁹ⁣쎳⁧쎬⃄釡몷挠扩蝴⸠䷡뮥挠泡뮥挺ㄠ䝩魩⁴桩蝵⁣镮朠嬦桥汬楰㭝㰯瀾ഊ††††㰯桥慤敲㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††㰯慲瑩捬放ഊ††㰡ⴭ楳琠楴敭ⴭ㸍ਠ†††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≣汢⵬楳琭楴敭∾ഊ††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽭甸㠯∠瑩瑬攽≍甸㠢㸍ਠ†††††⁍甸㠠†††‼⽡㸼⽨㈾ഊ††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽭甸㠯∠瑩瑬攽≍甸㠢㸍ਠ†††††‼業朠睩摴栽∳〰∠桥楧桴㴢㄰㌢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㌯〸⽬潧漭浵㠸ⴳ〰砱〳⹰湧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭浥摩畭⁳楺攭浥摩畭⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽∢⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㠯汯杯⵭甸㠭㌰へ㄰㌮灮朠㌰ぷⰠ桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㌯〸⽬潧漭浵㠸ⴱ〲㑸㌵㈮灮朠㄰㈴眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㠯汯杯⵭甸㠭㜶㡸㈶㐮灮朠㜶㡷Ⱐ桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㌯〸⽬潧漭浵㠸ⴱ㔳㙸㔲㤮灮朠ㄵ㌶眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㠯汯杯⵭甸㠭㈰㐸砷〵⹰湧′〴㡷∠獩穥猽∨浡砭睩摴栺″〰灸⤠㄰ぶ眬″〰灸∠⼾††††㰯愾ഊ††††㱨敡摥爾ഊ††††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽭甸㠯∠瑩瑬攽≍甸㠢㹍甸㠼⽡㸼⽨㈾ഊ††††††㱰⁣污獳㴢捬戭晩牳瑮敷猭獵浭慲礢㹍唸㠠揃댠泡몽쎠⁣쎡椠瓃ꩮ棃둮朠揃뉮ⁱ痃ꄠ硡ꄠ瑲潮朠杩魩⁣쎡⁣우ꍣ⁨槡뮇渠湡礮⁔䣡몿棆끮本桩腵柆냡뮝椠捨욡椠淡뮛椠盡몫渠捨우愠满몯洠狃딠湨쎠⁣쎡椠滃ꁹ⁣쎳⁧쎬⁴棃먠盡뮋⁣쎹湧⁶魩棡뮯湧⃄釡몷挠쒑槡뮃洠滃ꁯ棃ꅣ⁢槡뮇琮⁈쎴洠湡礬⁔潰湯桵⁳봠쒑쎡湨⁧槃ꄠ捨椠瑩뽴⁴棆냆ꅮ朠桩蝵쎠礠捨漠揃ꅣ⁛♨敬汩瀻崼⽰㸍ਠ†††‼⽨敡摥爾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†‼⽡牴楣汥㸍ਠ†‼ℭⴠ汩獴⁩瑥洭ⴾഊ††††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢捬戭汩獴⵩瑥洢㸍ਠ†††‼栲㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯湯⵨甭摵扡椭灡污捥⼢⁴楴汥㴢仡뮕⁈얩⁄畢慩⁐慬慣攠簠䱩湫⁶쎠漠䑵扡椠偡污捥Ⱐ쒑쒃湧쎽棡몭渠湧慹‱⁴物蝵⃄釡뮓湧∾ഊ††††††仡뮕⁈얩⁄畢慩⁐慬慣攠簠䱩湫⁶쎠漠䑵扡椠偡污捥Ⱐ쒑쒃湧쎽棡몭渠湧慹‱⁴物蝵⃄釡뮓湧††††㰯愾㰯栲㸍ਠ†††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯湯⵨甭摵扡椭灡污捥⼢⁴楴汥㴢仡뮕⁈얩⁄畢慩⁐慬慣攠簠䱩湫⁶쎠漠䑵扡椠偡污捥Ⱐ쒑쒃湧쎽棡몭渠湧慹‱⁴物蝵⃄釡뮓湧∾ഊ††††††㱩浧⁷楤瑨㴢㌰〢⁨敩杨琽∱㠷∠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯摵扡椭灡污捥ⴲⴳ〰砱㠷⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭浥摩畭⁳楺攭浥摩畭⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≄畢慩⁐慬慣攢⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯摵扡椭灡污捥ⴲⴳ〰砱㠷⹪灧″〰眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯摵扡椭灡污捥ⴲⴱ〲㑸㘳㤮橰朠㄰㈴眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯摵扡椭灡污捥ⴲⴷ㘸破㜹⹪灧‷㘸眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯摵扡椭灡污捥ⴲⵥㄶ㠶㌹ㄹ㌸㠶㈮橰朠㠰ぷ∠獩穥猽∨浡砭睩摴栺″〰灸⤠㄰ぶ眬″〰灸∠⼾††††㰯愾ഊ††††㱨敡摥爾ഊ††††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽮漭桵ⵤ畢慩⵰慬慣支∠瑩瑬攽≎锠䣅ꤠ䑵扡椠偡污捥⁼⁌楮欠盃ꁯ⁄畢慩⁐慬慣攬⃄釄荮朠毃봠湨굮条礠ㄠ瑲槡뮇甠쒑鍮朢㹎锠䣅ꤠ䑵扡椠偡污捥⁼⁌楮欠盃ꁯ⁄畢慩⁐慬慣攬⃄釄荮朠毃봠湨굮条礠ㄠ瑲槡뮇甠쒑鍮朼⽡㸼⽨㈾ഊ††††††㱰⁣污獳㴢捬戭晩牳瑮敷猭獵浭慲礢㹄畢慩⁐慬慣攠쒑우ꍣ⁸敭쎠饴⁴牯湧棡뮯湧棃ꀠ揃ꅩ锠棅ꤠ棡뮙椠狡몥琠湨槡뮁甠우甠쒑槡뮃洠쒑띣⁢槡뮇琮⁖굹槡뮇甠瑨우욡湧⁨槡뮇甠握뮝⁢ꅣ⁴狡뮱挠瑵秡몿渠䑵扡椠偡污捥쎠礠揃댠瑨녣⁳넠棡몥瀠擡몫渠湨우⁣쎡挠擃ꉮ⁣棆ꅩ⃄釃ꅮ栠杩쎡㼠䓆냡뮛椠쒑쎢礠珡몽쎠棡뮯湧棡몭渠磃ꥴ棃ꀠ揃ꅩ⁄畢慩⁐慬慣攠瑨굴쎲湧棡몥琠嬦桥汬楰㭝㰯瀾ഊ††††㰯桥慤敲㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††㰯慲瑩捬放ഊ††㰡ⴭ楳琠楴敭ⴭ㸍ਠ†††††††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≣汢⵬楳琭楴敭∾ഊ††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽢楧扯獳⼢⁴楴汥㴢扩杢潳猢㸍ਠ†††††⁢楧扯獳††††㰯愾㰯栲㸍ਠ†††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯扩杢潳猯∠瑩瑬攽≢楧扯獳∾ഊ††††††㱩浧⁷楤瑨㴢ㄵ㠢⁨敩杨琽∷〢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㌯〶⽌佇佂䥇䉏卓㜮灮朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵭敤極洠獩穥⵭敤極洠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢∠⼾††††㰯愾ഊ††††㱨敡摥爾ഊ††††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽢楧扯獳⼢⁴楴汥㴢扩杢潳猢㹢楧扯獳㰯愾㰯栲㸍ਠ†††††‼瀠捬慳猽≣汢ⵦ楲獴湥睳⵳畭浡特∾乨쎠⁣쎡椠䉩杢潳猠淡뮛椠硵ꕴ⁨槡뮇渠瑲쎪渠瑨謠瑲우鵮朠湨우湧⃄釃ꌠ瓡몡漠牡‱쎠渠珃덮朠淡뮛椬桩뽮⃄釡몡椠쒑愠珡뮑⁤쎢渠捨욡椠揃ꄠ揆냡뮣挠灨ꍩ⁴ꅯ⁡捣⁴狡몣椠湧桩蝭条礮⁖굹⃄酩腵⁧쎬쎠洠滃ꩮ⁳넠瑨쎠湨⁣쎴湧⁣ꝡ⁂楧扯獳㼠䏃륮朠呯灮潨甠獵灥爠獯椠湧慹⁳慵⃄釃ꉹꕹ⃃둮朠湨쎩⸠䷡뮥挠泡뮥挺ㄠ䝩魩⁴桩蝵⁛♨敬汩瀻崼⽰㸍ਠ†††‼⽨敡摥爾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†‼⽡牴楣汥㸍ਠ†‼ℭⴠ汩獴⁩瑥洭ⴾഊ††††††††††㱡牴楣汥⁣污獳㴢捬戭汩獴⵩瑥洢㸍ਠ†††‼栲㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯湯⵨甭㘶㠶ⵢ整⵬楮欭癡漭㘶㠶扥琭湨愭捡椭条浥ⵢ慩⵮漭桵⵶楰⼢⁴楴汥㴢仡뮕⁨얩‶㘸㘠扥琠簠䱩湫⁶쎠漠㘶㠶䉅吠☣㠲ㄱ㬠乨쎠⁣쎡椠条浥⁢쎠椬锠棅ꤠ噉倢㸍ਠ†††††⁎锠棅ꤠ㘶㠶⁢整⁼⁌楮欠盃ꁯ‶㘸㙂䕔…⌸㈱ㄻ⁎棃ꀠ揃ꅩ⁧慭攠拃ꁩⰠ满뮕⁨얩⁖䥐††††㰯愾㰯栲㸍ਠ†††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯湯⵨甭㘶㠶ⵢ整⵬楮欭癡漭㘶㠶扥琭湨愭捡椭条浥ⵢ慩⵮漭桵⵶楰⼢⁴楴汥㴢仡뮕⁨얩‶㘸㘠扥琠簠䱩湫⁶쎠漠㘶㠶䉅吠☣㠲ㄱ㬠乨쎠⁣쎡椠条浥⁢쎠椬锠棅ꤠ噉倢㸍ਠ†††††‼業朠睩摴栽∳〰∠桥楧桴㴢ㄶ㜢⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲㌯〶⽮漭桵ⴶ㘸㘭㌰へㄶ㜮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵭敤極洠獩穥⵭敤極洠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢仡뮕⁨얩‶㘸㘢⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯湯⵨甭㘶㠶ⴳ〰砱㘷⹪灧″〰眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯湯⵨甭㘶㠶ⴱ〲㑸㔷〮橰朠㄰㈴眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯湯⵨甭㘶㠶ⴷ㘸破㈸⹪灧‷㘸眬⁨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈳⼰㘯湯⵨甭㘶㠶ⵥㄶ㠶〳㤰ㄳ㄰㜮橰朠㠰ぷ∠獩穥猽∨浡砭睩摴栺″〰灸⤠㄰ぶ眬″〰灸∠⼾††††㰯愾ഊ††††㱨敡摥爾ഊ††††††㱨㈾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽮漭桵ⴶ㘸㘭扥琭汩湫⵶慯ⴶ㘸㙢整⵮桡ⵣ慩ⵧ慭攭扡椭湯⵨甭癩瀯∠瑩瑬攽≎锠棅ꤠ㘶㠶⁢整⁼⁌楮欠盃ꁯ‶㘸㙂䕔…⌸㈱ㄻ⁎棃ꀠ揃ꅩ⁧慭攠拃ꁩⰠ满뮕⁨얩⁖䥐∾仡뮕⁨얩‶㘸㘠扥琠簠䱩湫⁶쎠漠㘶㠶䉅吠☣㠲ㄱ㬠乨쎠⁣쎡椠条浥⁢쎠椬锠棅ꤠ噉值⽡㸼⽨㈾ഊ††††††㱰⁣污獳㴢捬戭晩牳瑮敷猭獵浭慲礢㹎锠棅ꤠ㘶㠶쎠饴⁣镮朠条浥⁣桵秃ꩮ⁧慭攠满뮕⁨얩魩⁲愠淡몯琠瑲潮朠瓡몡椠瑨謠瑲우鵮朠噩蝴⁎慭⁧Ꝯ⃄釃ꉹ⸠塥洠湧慹棡뮯湧⁲敶楥眠盡뮁锠棅ꤠ㘶㠶⁣쎹湧⁔潰湯桵⹣潭⃄釡뮃⁸敭⃄釡뮋愠捨褠滃ꁹ⁣쎳⃄釃ꅮ朠쒑茠瑨慭⁧楡棃둮朠湨쎩⸠䷡뮥挠泡뮥挺ㄠ䱩湫⁶쎠漠仡뮕⁈얩‶㘸㘲⁔镮朠煵慮⁎锠棅ꤠ嬦桥汬楰㭝㰯瀾ഊ††††㰯桥慤敲㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††㰯慲瑩捬放ഊ††㰡ⴭ楳琠楴敭ⴭ㸍ਠ†††‍਼⽤楶㸍਼ℭⴠ䕎䐠䍏䱌啍⁌䕆吭ⴾഊ††㰡ⴭ⁓呁剔⁃佌䱕䴠剉䝈吭ⴾഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯氭浤ⴴ∾ഊഊ‼摩瘠楤㴢慣晟捵獴潭彷楤来琭㈢⁣污獳㴢睩摧整⁡捦ⵣ畳瑯洭睩摧整戭㈢㸍਼摩瘠捬慳猽≲楧桴ⵢ潸∾ഊ††㱨㌠捬慳猽≲楧桴⵨敡搢㹎棃ꀠ揃ꅩ⁵礠瓃굮㰯栳㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≲楧桴ⵢ潸∾ഊഊ††ऍ਍ਠ†††‼ℭⴠ敮搠湨慦⁣慩猠物杨琭ⴾഊ††㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊഊ㰯摩瘾㱤楶⁩搽≣畳瑯浟桴浬ⴲ∠捬慳猽≷楤来瑟瑥硴⁷楤来琠睩摧整彣畳瑯浟桴浬戭㈢㸼摩瘠捬慳猽≴數瑷楤来琠捵獴潭⵨瑭氭睩摧整∾㱤楶⁣污獳㴢物杨琭慤猢㸍ਉ़楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢ㄵ㌢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼⽤楶㸍਼摩瘠捬慳猽≲楧桴ⵡ摳∾ഊउ㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㈷∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ㰯摩瘾ഊ㱤楶⁣污獳㴢物杨琭慤猢㸍ਉ़楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈲㠢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸠†††‼ℭⵥ湤⁲楧桴ⁱ挭ⴾഊ††㰯摩瘾ഊ††㰡ⴭ⁅乄⁃佌䱕䴠剉䝈吠ⴭ㸍਼⽤楶㸍਍਍਼⽤楶㸍਍਼ℭⴠ䙏佔䕒‭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢景潴敲∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爠景潴敲⵬楮欢㸍ਠ†‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯∾呯瀠䝡浥⁎锠䣅ꤼ⽡㸊㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽧楯椭瑨楥甯∾䝩魩⁴桩蝵㰯愾਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯摩敵⵫桯慮⼢㻄適腵桯ꍮ㰯愾਼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯汩敮⵨支∾䱩쎪渠棡뮇㰯愾਼⽤楶㸍਍਼⽤楶㸍਍਍਼摩瘠捬慳猽≢潴瑯洢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾㱤楶⁣污獳㴢牯眢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣潬⵭搭㐢㸍ਠ†††††‼栳㸼獴牯湧㹇槡뮛椠瑨槡뮇甠呯灮潨甮䍏䴼⽳瑲潮朾㰯栳㸍ਠ†††††‼瀾㱢㹔潰⁎锠棅꧂ꀼ⽢㹬쎠饴⁴牡湧⁷敢⃄釆냡뮣挠瑨槡몿琠毡몿棡몱洠쒑쎡湨⁧槃ꄠ盃ꀠ杩魩⁴桩蝵⁣쎡挠握뮕湧⁧慭攠满뮕⁨얩⃄酡湧⁣쎳띴⁨槡뮇渠湡礮⁇槃며⁢ꅮ⁣쎳⁣쎡椠湨쎬渠捨畮朠湨ꕴⰠ瓡뮕湧ⁱ畡渠湨ꕴ⁶脠拡몥琠握뮩⃄釡뮋愠捨褠揃ꄠ揆냡뮣挠滃ꁯ⸼⽰㸊㱵氾਼汩㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺‣晦㤹〰㬢㸼愠獴祬攽≣潬潲㨠⍦昹㤰〻∠桲敦㴢桴瑰猺⼯捡摯㘸⹮整⼢㸼獴牯湧㹃쎡⃄釡뮙⁢쎳湧⃄釃ꄼ⽳瑲潮朾㰯愾㰯獰慮㸼⽬椾਼汩㸼獰慮⁳瑹汥㴢捯汯爺‣晦㘶〰㬢㸼愠獴祬攽≣潬潲㨠⍦昶㘰〻∠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑯瀹湨慣慩⹮整⼢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾㱳瑲潮朾乨쎠⁣쎡椠畹⁴쎭渼⽳瑲潮朾㰯愾㰯獰慮㸼⽬椾਼⽵氾ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣潬⵭搭ㄢ㸼⽤楶㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣潬⵭搭㌢㸍ਠ†††††‼瀾㱳瑲潮朾䯡몾吠仡뮐䤼⽳瑲潮朾㰯瀾㱰㸍ਠ†††‼⽰㸼摩瘠捬慳猽≳潣楡氭楣潮猢㸍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽔潰ⵇ慭攭仡뮕ⵈ얩ⴱ〷㔴㠴㤱㠲㐲㈲∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潦潬汯眢㸍ਠ†††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽩捯湳⽦慣敢潯欮灮朢 㸍ਠ†††††††‼⽡㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢⌢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯景汬潷∾ഊ††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯業术楣潮猯楮獴慧牡洮灮朢 㸍ਠ†††††††‼⽡㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯瑷楴瑥爮捯洯呯灧慭敎䠱∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潦潬汯眢㸍ਠ†††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽩捯湳⽴睩瑴敲⹰湧∠⼾ഊ††††††††㰯愾ഊ††††††ഊ††††††††††††††㱡⁨牥昽∣∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潦潬汯眢㸍ਠ†††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽩捯湳⽴楫瑯欮灮朢 㸍ਠ†††††††‼⽡㸍ਠ†††††‍ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮祯畴畢攮捯洯捨慮湥氯啃㙑ㅊ䈲歄猷弲牷う浬䵲㉁⽡扯畴∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潦潬汯眢㸍ਠ†††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽩捯湳⽹潵瑵扥⹰湧∠⼾ഊ††††††††㰯愾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㱰㸼業朠慬琽∢⁴楴汥㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽴潰湯桵⽩浧⽬潧漮獶朢⁣污獳㴢景潴⵬潧漢㸼⽰㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣潬⵭搭㐢㸍ਠ†††††‼瀾쒐譡⁣棡뮉㨠㱳灡渠捬慳猽≭睨㥬攢㸶㠠乧畹쎪첃渠䡵쎪첣Ⱐ䋡몿渠乧棃꤬‼⽳灡渾㱳灡渠捬慳猽≭睨㥬攢㹑痡몭渠ㄬ‼⽳灡渾㱳灡渠捬慳猽≭睨㥬攢㹔棃ꁮ栠灨鄠䣡뮓⁃棃괠䵩湨‷〰〰〼⽳灡渾㰯瀾਼瀾偨潮攺‰㜷㈠㤱㌠㘳㐼⽰㸊㱰㹍慩氺‼愠桲敦㴢⽣摮ⵣ杩⽬⽥浡楬⵰牯瑥捴楯渢⁣污獳㴢彟捦彥浡楬彟∠摡瑡ⵣ晥浡楬㴢ㅥ㙡㜱㙥㜰㜱㜶㙢㕥㜹㜳㝦㜷㜲㌰㝤㜱㜳∾孥浡楬☣ㄶ〻灲潴散瑥摝㰯愾㰯瀾਼瀾䏡몥甠瑲쎺挠獩瑥㨠㱳灡渠獴祬攽≣潬潲㨠⍦昹㤰〻∾㱡⁳瑹汥㴢捯汯爺‣晦㤹〰㬢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽳楴敭慰彩湤數⹸浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㸼獴牯湧㹓楴敭慰㰯獴牯湧㸼⽡㸼⽳灡渾㰯瀾ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾‼⽤楶㸼⽤楶㸍਼ℭⴠ䕎䐠䙏佔䕒‭ⴾഊഊ㰡ⴭ⁂䅎久删䙌佁吠ⴭ㸍਼獣物灴⁤慴愭捦慳祮挽≦慬獥∠獲挽∯捤渭捧椯獣物灴猯㕣㕤搷㈸⽣汯畤晬慲攭獴慴楣⽥浡楬ⵤ散潤攮浩渮橳∾㰯獣物灴㸼獣物灴⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯橳⽴彦氮橳㽳ㄢ⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰯獣物灴㸍਼摩瘠捬慳猽≡摦汯慴∠楤㴢摩療慮湥牆汯慴䱥晴∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢摩癦汯慴扡湮敲∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢愭慤獩湦漠搭楮汩湥ⵢ汯捫∾ഊ††††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∸㤢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸍਼摩瘠捬慳猽≡摦汯慴∠楤㴢摩療慮湥牆汯慴剩杨琢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≤楶晬潡瑢慮湥爢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≡ⵡ摳楮景⁤⵩湬楮攭扬潣欢㸍ਠ†††††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㠸∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰡ⴭ⁅乄⁂䅎久删䙌佁吠ⴭ㸍਼ℭⵢ慮湥爠捡瑦楳栠偣ⴭ㸍਼摩瘠捬慳猽≨楤敮⵭潢椢⁩搽≱捣慴晩獨灣∠獴祬攽≰潳楴楯渺⁦楸敤㬠物杨琺‰灸㬠扯瑴潭㨠㕰砻⁷楤瑨㨠㄰〥㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬠稭楮摥砺㤹㤻∾ഊ㱤楶⁳瑹汥㴢睩摴栺‷㈸灸㬠灯獩瑩潮㨠牥污瑩癥㬠浡牧楮㨠慵瑯∾ഊ㱩湳⁳瑹汥㴢灯獩瑩潮㨠牥污瑩癥㬠†⁤楳灬慹㨠扬潣欻∠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈲㌢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼楮猠獴祬攽≰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻††摩獰污示⁢汯捫㬢⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∳㘰∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ㱩湳⁳瑹汥㴢灯獩瑩潮㨠牥污瑩癥㬠†⁤楳灬慹㨠扬潣欻∠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㌶ㄢ⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼ℭⴼ扵瑴潮⁣污獳㴢慤捬潳攢湣汩捫㴢␨✣煣捡瑦楳桰挧⤮捳猨筤楳灬慹㨠❮潮攧紩㬢㹘㰯扵瑴潮㸼ℭⴭⴾഊ㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊഊ㰡ⴭ扡湮敲⁣慴晩獨⁍潢楬攭ⴾഊഊ㱤楶⁩搽≱捣慴晩獨∠捬慳猽≡ⵡ摳楮景⁨楤摥渭灣⁡摳彭捡瑦楳栠慤獟浣慴晩獨ⴲ∠獴祬攽≰潳楴楯渺⁦楸敤㬠物杨琺‰灸㬠扯瑴潭㨠㉰砻⁷楤瑨㨠㄰〥㬠稭楮摥砺㤹㤹㬢㸍਼楮猠獴祬攽≰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻††摩獰污示⁢汯捫㬢⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㌷∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ㱩湳⁳瑹汥㴢灯獩瑩潮㨠牥污瑩癥㬠†⁤楳灬慹㨠扬潣欻∠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈸〢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍਼楮猠獴祬攽≰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻††摩獰污示⁢汯捫㬢⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∳㘲∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ㰡ⴭ㱢畴瑯渠捬慳猽≡摣汯獥∠潮捬楣欽∤⠧⍱捣慴晩獨✩⹣獳⡻摩獰污示‧湯湥❽⤻∾堼⽢畴瑯渾ⴭ㸍਼⽤楶㸍਍਍਍਼ℭⵢ慮湥爠灯灵瀭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢浯摡氢⁩搽≰潰異䵯摡氢㸍ਠ‼摩瘠捬慳猽≭潤慬ⵤ楡汯朢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≭潤慬ⵣ潮瑥湴⁰潳楴楯渭牥污瑩癥∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢桩摥渭浯扩∾ഊ††††††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㈱∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢桩摤敮⵰挢㸍ਠ†††††‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈲㤢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†††‼扵瑴潮⁴祰攽≢畴瑯渢⁣污獳㴢慤捬潳攢湣汩捫‽•␨✣灯灵灍潤慬✩⹭潤慬⠧桩摥✩∠摡瑡ⵢ猭摩獭楳猽≭潤慬∾堼⽢畴瑯渾ഊ††ऍਠ†‼⽤楶㸠ഊ†㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸍ਠ†․⡷楮摯眩⹯渨❬潡搧Ⱐ晵湣瑩潮⠩⁻ഊ††††␨✣灯灵灍潤慬✩⹭潤慬⠧獨潷✩㬍ਠ†††‍ਠ†⁽⤻ഊ㰯獣物灴㸍਼ℭⵥ湤⁢慮湥爠灯灵瀭ⴾഊ㱤楶⁣污獳㴢煵慮杣⁡ⵡ摳楮景∠楤㴢煣瑲慩∠獴祬攽≰潳楴楯渺⁦楸敤㬠汥晴㨠㄰灸㬠扯瑴潭㨠㕰砻⁺⵩湤數㨠㤹㤹㬢㸍ਠ†‼楮猠摡瑡⵲敶楶攭穯湥楤㴢㈲㐢⁤慴愭牥癩癥⵩搽∲捡㔲ㅢ㌰㠱㈵㕡挳㝢㠷扣㠹ㅣ㔶㌷搢㸼⽩湳㸍ਠ†‼扵瑴潮⁣污獳㴢慤捬潳攢湣汩捫㴢␨✣煣瑲慩✩⹣獳⡻摩獰污示‧湯湥❽⤻∾堼⽢畴瑯渾ഊ㰯摩瘾ഊ㱤楶⁣污獳㴢煵慮杣⁡ⵡ摳楮景∠楤㴢煣灨慩∠獴祬攽≰潳楴楯渺⁦楸敤㬠物杨琺‱ば砻⁢潴瑯洺‵灸㬠稭楮摥砺‹㤹㤻∾ഊ††㱩湳⁤慴愭牥癩癥⵺潮敩搽∲㈵∠摡瑡⵲敶楶攭楤㴢㉣愵㈱戳〸ㄲ㔵慣㌷戸㝢挸㤱挵㘳㝤∾㰯楮猾ഊ††㱢畴瑯渠捬慳猽≡摣汯獥∠潮捬楣欽∤⠧⍱捰桡椧⤮捳猨筤楳灬慹㨠❮潮攧紩㬢㹘㰯扵瑴潮㸍਼⽤楶㸍੥湤⁢慮湥爠扡汬潯渍਍਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧瑯挭晲潮琭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁴潣灬畳‽⁻≶楳楢楬楴祟獨潷∺≳桯眢Ⱒ癩獩扩汩瑹彨楤攢㨢桩摥∬≷楤瑨∺≁畴漢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽴潰湯桵⹣潭⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯瑡扬攭潦ⵣ潮瑥湴猭灬畳⽦牯湴⹭楮⹪猿癥爽㈱〶✠楤㴧瑯挭晲潮琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❲潣步琭扲潷獥爭捨散步爭橳ⵡ晴敲✾ਢ畳攠獴物捴∻癡爠彣牥慴敃污獳㵦畮捴楯渨⥻晵湣瑩潮⁤敦楮敐牯灥牴楥猨瑡牧整Ɒ牯灳⥻景爨癡爠椽〻椼灲潰献汥湧瑨㭩⬫⥻癡爠摥獣物灴潲㵰牯灳孩崻摥獣物灴潲⹥湵浥牡扬攽摥獣物灴潲⹥湵浥牡扬敼簡ㄬ摥獣物灴潲⹣潮晩杵牡扬攽ℰⰢ癡汵攢楮⁤敳捲楰瑯爦☨摥獣物灴潲⹷物瑡扬攽ℰ⤬佢橥捴⹤敦楮敐牯灥牴礨瑡牧整Ɽ敳捲楰瑯爮步礬摥獣物灴潲⥽絲整畲渠晵湣瑩潮⡃潮獴牵捴潲Ɒ牯瑯偲潰猬獴慴楣偲潰猩筲整畲渠灲潴潐牯灳☦摥晩湥偲潰敲瑩敳⡃潮獴牵捴潲⹰牯瑯瑹灥Ɒ牯瑯偲潰猩ⱳ瑡瑩捐牯灳☦摥晩湥偲潰敲瑩敳⡃潮獴牵捴潲ⱳ瑡瑩捐牯灳⤬䍯湳瑲畣瑯牽紨⤻晵湣瑩潮 捬慳獃慬汃桥捫⡩湳瑡湣攬䍯湳瑲畣瑯爩筩昨ℨ楮獴慮捥⁩湳瑡湣敯映䍯湳瑲畣瑯爩⥴桲潷敷⁔祰故牲潲⠢䍡湮潴⁣慬氠愠捬慳猠慳⁡⁦畮捴楯渢⥽癡爠副捫整䉲潷獥牃潭灡瑩扩汩瑹䍨散步爽晵湣瑩潮⠩筦畮捴楯渠副捫整䉲潷獥牃潭灡瑩扩汩瑹䍨散步爨潰瑩潮猩筟捬慳獃慬汃桥捫⡴桩猬副捫整䉲潷獥牃潭灡瑩扩汩瑹䍨散步爩ⱴ桩献灡獳楶敓異灯牴敤㴡ㄬ瑨楳⹟捨散歐慳獩癥佰瑩潮⡴桩猩ⱴ桩献潰瑩潮猽℡瑨楳⹰慳獩癥卵灰潲瑥搦♯灴楯湳絲整畲渠彣牥慴敃污獳⡒潣步瑂牯睳敲䍯浰慴楢楬楴祃桥捫敲ⱛ筫敹㨢彣桥捫偡獳楶敏灴楯渢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨獥汦⥻瑲祻癡爠潰瑩潮猽筧整⁰慳獩癥⠩筲整畲渡⡳敬昮灡獳楶敓異灯牴敤㴡〩絽㭷楮摯眮慤摅癥湴䱩獴敮敲⠢瑥獴∬湵汬Ɐ灴楯湳⤬睩湤潷⹲敭潶故癥湴䱩獴敮敲⠢瑥獴∬湵汬Ɐ灴楯湳⥽捡瑣栨敲爩筳敬昮灡獳楶敓異灯牴敤㴡ㅽ絽ⱻ步示≩湩瑒敱略獴䥤汥䍡汬扡捫∬癡汵攺晵湣瑩潮⠩笡ㄠ楮⁷楮摯眦☨睩湤潷⹲敱略獴䥤汥䍡汬扡捫㵦畮捴楯渨换⥻癡爠獴慲琽䑡瑥⹮潷⠩㭲整畲渠獥瑔業敯畴⡦畮捴楯渨⥻换⡻摩摔業敯畴㨡ㄬ瑩浥剥浡楮楮机晵湣瑩潮⠩筲整畲渠䵡瑨⹭慸⠰ⰵ〭⡄慴攮湯眨⤭獴慲琩⥽紩紬ㄩ紩Ⱑㄠ楮⁷楮摯眦☨睩湤潷⹣慮捥汉摬敃慬汢慣欽晵湣瑩潮⡩搩筲整畲渠捬敡牔業敯畴⡩搩紩絽ⱻ步示≩獄慴慓慶敲䵯摥佮∬癡汵攺晵湣瑩潮⠩筲整畲渢捯湮散瑩潮≩渠湡癩条瑯爦☡〽㴽湡癩条瑯爮捯湮散瑩潮⹳慶敄慴慽紬筫敹㨢獵灰潲瑳䱩湫偲敦整捨∬癡汵攺晵湣瑩潮⠩筶慲⁥汥洽摯捵浥湴⹣牥慴故汥浥湴⠢汩湫∩㭲整畲渠敬敭⹲敬䱩獴☦敬敭⹲敬䱩獴⹳異灯牴猦♥汥洮牥汌楳琮獵灰潲瑳⠢灲敦整捨∩☦睩湤潷⹉湴敲獥捴楯湏扳敲癥爦☢楳䥮瑥牳散瑩湧≩渠䥮瑥牳散瑩潮佢獥牶敲䕮瑲礮灲潴潴祰敽紬筫敹㨢楳卬潷䍯湮散瑩潮∬癡汵攺晵湣瑩潮⠩筲整畲渢捯湮散瑩潮≩渠湡癩条瑯爦☢敦晥捴楶敔祰攢楮慶楧慴潲⹣潮湥捴楯渦☨∲朢㴽㵮慶楧慴潲⹣潮湥捴楯渮敦晥捴楶敔祰敼簢獬潷ⴲ朢㴽㵮慶楧慴潲⹣潮湥捴楯渮敦晥捴楶敔祰攩絽崩ⱒ潣步瑂牯睳敲䍯浰慴楢楬楴祃桥捫敲紨⤻਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧牯捫整ⵤ敬慹⵪猭橳ⵡ晴敲✾ਨ晵湣瑩潮⠩⁻ਢ畳攠獴物捴∻癡爠攽晵湣瑩潮⠩筦畮捴楯渠渨攬琩筦潲⡶慲⁲㴰㭲㱴⹬敮杴栻爫⬩筶慲㵴孲崻渮敮畭敲慢汥㵮⹥湵浥牡扬敼簡ㄬ渮捯湦楧畲慢汥㴡〬≶慬略≩渠渦☨渮睲楴慢汥㴡〩ⱏ扪散琮摥晩湥偲潰敲瑹⡥Ɱ⹫敹Ɱ⥽絲整畲渠晵湣瑩潮⡥ⱴⱲ⥻牥瑵牮⁴☦渨攮灲潴潴祰攬琩Ⱳ☦渨攬爩ⱥ絽⠩㭦畮捴楯渠渨攬琩筩昨ℨ攠楮獴慮捥潦⁴⤩瑨牯眠湥眠呹灥䕲牯爨≃慮湯琠捡汬⁡⁣污獳⁡猠愠晵湣瑩潮∩絶慲⁴㵦畮捴楯渨⥻晵湣瑩潮⁲⡥ⱴ⥻渨瑨楳Ⱳ⤬瑨楳⹡瑴牎慭攽≤慴愭牯捫整污穹汯慤獣物灴∬瑨楳⹢牯睳敲㵴ⱴ桩献潰瑩潮猽瑨楳⹢牯睳敲⹯灴楯湳ⱴ桩献瑲楧来牅癥湴猽攬瑨楳⹵獥牅癥湴䱩獴敮敲㵴桩献瑲楧来牌楳瑥湥爮扩湤⡴桩猩絲整畲渠攨爬孻步示≩湩琢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨⥻瑨楳⹟慤摅癥湴䱩獴敮敲⡴桩猩絽ⱻ步示≲敳整∬癡汵攺晵湣瑩潮⠩筴桩献彲敭潶故癥湴䱩獴敮敲⡴桩猩絽ⱻ步示≟慤摅癥湴䱩獴敮敲∬癡汵攺晵湣瑩潮⡴⥻瑨楳⹴物杧敲䕶敮瑳⹦潲䕡捨⡦畮捴楯渨攩筲整畲渠睩湤潷⹡摤䕶敮瑌楳瑥湥爨攬琮畳敲䕶敮瑌楳瑥湥爬琮潰瑩潮猩紩絽ⱻ步示≟牥浯癥䕶敮瑌楳瑥湥爢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨琩筴桩献瑲楧来牅癥湴献景牅慣栨晵湣瑩潮⡥⥻牥瑵牮⁷楮摯眮牥浯癥䕶敮瑌楳瑥湥爨攬琮畳敲䕶敮瑌楳瑥湥爬琮潰瑩潮猩紩絽ⱻ步示≟汯慤卣物灴卲挢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨⥻癡爠爽瑨楳ⱥ㵤潣畭敮琮煵敲祓敬散瑯牁汬⠢獣物灴嬢⭴桩献慴瑲乡浥⬢崢⤻〡㴽攮汥湧瑨☦䅲牡礮灲潴潴祰攮獬楣攮捡汬⡥⤮景牅慣栨晵湣瑩潮⡥⥻癡爠琽攮来瑁瑴物扵瑥⡲⹡瑴牎慭攩㭥⹳整䅴瑲楢畴攨≳牣∬琩ⱥ⹲敭潶敁瑴物扵瑥⡲⹡瑴牎慭攩紩ⱴ桩献牥獥琨⥽紬筫敹㨢瑲楧来牌楳瑥湥爢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨⥻瑨楳⹟汯慤卣物灴卲挨⤬瑨楳⹟牥浯癥䕶敮瑌楳瑥湥爨瑨楳⥽絝ⱛ筫敹㨢牵渢ⱶ慬略㩦畮捴楯渨⥻副捫整䉲潷獥牃潭灡瑩扩汩瑹䍨散步爦♮敷⁲⡛≫敹摯睮∬≭潵獥潶敲∬≴潵捨浯癥∬≴潵捨獴慲琢Ⱒ睨敥氢崬湥眠副捫整䉲潷獥牃潭灡瑩扩汩瑹䍨散步爨筰慳獩癥㨡ぽ⤩⹩湩琨⥽絝⤬牽⠩㭴⹲畮⠩㬊紨⤩㬊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰⵩湣汵摥猯橳⽷瀭敭扥搮浩渮橳㽶敲㴵⸸⸲✠楤㴧睰ⵥ浢敤⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁳牣㴢桴瑰猺⼯瑯灮潨甮捯洯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯瑯灮潨甯橳⽳捲楰琮橳∠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸼⽳捲楰琾ഊ㰯扯摹㸍਼⽨瑭氾਼ℭⴠ周楳⁷敢獩瑥⁩猠汩步⁡⁒潣步琬⁩獮❴⁩琿⁐敲景牭慮捥灴業楺敤⁢礠坐⁒潣步琮⁌敡牮潲攺⁨瑴灳㨯⽷瀭牯捫整⹭攠ⴭ�